Exponát týdne – Německé odměny za nalezení atentátníků

27 Kvě Exponát týdne – Německé odměny za nalezení atentátníků

V souvislosti s atentátem na zastupujícího říšského protektora R. Heydricha, který před 74 lety dne 27.5.1942 úspěšně provedli českoslovenští parašutisté vyslaní Ministerstvem národní obrany z Anglie, zřídila říšská a protektorátní vláda fond odměn pro lidi, kteří jakýmkoliv způsobem přispěli k odhalení pachatelů atentátu. Ve Vojenském historickém archívu se nám podařilo najít seznamy jmen a částek jim vyplacených.Největší částka z fondu připadla dvěma bývalým parašutistům, kteří zradili a spolupracovali s Gestapem, Karlu Čurdovi a Viliamu Gerikovi, každý obdržel po 5 milionech protektorátních korun.

Ve složce se nachází průvodní dopis s následujícím textem:

Státní policie se sídlem v Praze

Příslušníku SS a policejnímu vedoucímu SS – ved. Skupiny, státnímu sekretáři K.H. Frankovi

V Praze

Věc:  Fond odměn ve věci atentátu na SS-Obergruppenführera R. Heydricha

Postup: moje ústní zpráva z 1.12.1942

Přílohy: 1 vyhotovení

Z fondu odměn zřízeného říšskou a protektorátní vládou ve výši 2 miliony říšských marek bylo do této doby vyplaceno 1 539 000,- ŘM – podle přiloženého vyhotovení. Uvedené doklady se nacházejí u zdejšího spisu. Zůstatek činí 460 100,- ŘM. Tato částka je deponována u Kreditanstalt něm. V Praze na kontě č. 4101.

Uvědomil jsem Kreditanstalt Německa, že dispoziční právo k tomuto fondu s okamžitou platností předal úřad státní policie v Praze p. státnímu sekretáři K.H. Frankovi. Protektorátní vláda odtud nebyla v tomto spravena.

Níže naleznete fota originálních seznamů.

exponat_tydne_odmeny_atentat-1 exponat_tydne_odmeny_atentat-2 exponat_tydne_odmeny_atentat-3