KVH Rota Nazdar z.s.

„Svým konáním se snažíme připomenout historii Československého státu, oživit mnohdy pozapomenuté skutečnosti a sdělit tak široké veřejnosti,
že v našich dějinách nebyla jen temná místa.“

Klub byl založen v zimě roku 1993 stejně smýšlejícími zájemci o vojenskou historii našeho státu. Veškerá činnost klubu je věnována historii Československé armády od roku 1914 do roku 1945. Formou výstav a vzpomínkových akcí, připomínáme historicky doložené události a jejich věrnou rekonstrukcí se snažíme, aby se na naše dědy a otce nezapomnělo. Publikační činností a vlastním nákladem vydávanými tiskovinami, připomínáme široké veřejnosti naši vojenskou historii. Dalším naším cílem je oprava a údržba pomníků z obou světových válek a renovace dobové techniky. Disponujeme, kromě četných archivních dokumentů, množstvím historických předmětů, výstroje, výzbroje a rovněž tak historickými vozidly. (viz. veterán klub) Veřejnou prezentací v dobových stejnokrojích, při oslavách státních svátků a pietních vzpomínkách u nás i v zahraničí, chceme alespoň z části splatit svůj dluh vůči těm, kteří za svobodu našeho státu položili svůj mnohdy mladý život. Sídlo KVH „Rota Nazdar“ o.s se nachází nedaleko Mladé Boleslavi v Bakově nad Jizerou a sdružuje přes dvě desítky členů z celé republiky, převážně z regionu Mladá Boleslav a Praha.

Prvé období, které se snažíme veřejnosti poodhalit, je přímo spojeno se vznikem československé státnosti. Především touha po dlouho utlačované svobodě českého národa, vedla mnohé vlastence, již od počátků tehdy Světové války, ke vstupu do nově se rodících československých legií. Z úcty k odkazu těchto vlastenců, se i my snažíme připomenout hrdinné činy, které provázely boj za nový Československý stát. Právě těm, dnes již takřka bezejmenným lidem, vděčíme za svou svobodu. V historických stejnokrojích představujeme jednu z prvních krajanských jednotek „Rotu Nazdar“, z období bitvy u Arrassu 1915.

Dalším obdobím, které bychom chtěli připomenout, je období tzv. první republiky. Doby, která byla založena právě na legionářském odkazu a kdy se za více než dvacet let, stala demokracie mladé republiky vzorem ostatním. Bylo to období, v jehož vlasteneckém duchu byl veden celý národ a každému občanu byly vlastní pojmy jako je stát, národ, čest, hrdost. Rovněž tehdejší Československá armáda vždy prokázala odhodlání bránit svou rodnou vlast do posledního muže, a ačkoli jí to vlivem pohnutých událostí v roce 1938 nebylo nikdy umožněno, přesto byla a zůstává pro nás vzorem jednoty národa. Zde představujeme Hraničářský prapor 2 Roty Nazdar z Trutnova z období roku 1927 a 1938.

Posledním úsekem, co do významu však stejně hodnotným, jest období bezesporu nejkrutější války v dějinách lidstva a sice 2. světové války. Přestože republice nebylo dáno chránit svou demokracii, v roce 1939 se stejně jako na počátku roku čtrnáctého, mnozí vlastenci odhodlali k odchodu ze své vlasti, aby se bojem snažili znovu obnovit její celistvost. Na všech frontách tak po šest let hrdinně bojovalo množství Čechoslováků, tehdy již dvou generací. Setkali se zde jak ti, kteří už jednou samostatnost vybojovali za války prvé, tak ti, kteří byli jimi vychováváni. Shodné strasti sdílel i tehdejší domácí odboj v okupované vlasti. Všechny však přesto spojovala jediná touha – stanout opět jednou ve své rodné a svobodné zemi, ačkoli mnohým nebylo dáno se těchto okamžiků dožít. Zde se prezentujeme ve  stejnokrojích Československé armády ve Velké Británii z období let 1942 a 1944 a naší armády na Středním Východě.