Odborné historické články

V této sekci naleznete různé odborné historické články týkající se československé armády od roku 1914 do roku 1945. Archivují se zde všechny odborné články z titulní strany.

Radiosouprava Libuše

Radiosouprava paraskupiny Silver A, s krycím jménem Libuše, kterou obsluhoval svob. Jiří Potůček, je v československé literatuře faktu léta milně označována jako typ Mk.III. Dle soupisu operačního materiálu skupiny Silver A, z fondu č.37, uloženého ve Vojenském historickém archívu v Praze, toto typové označení patří kufru, ve kterém byla radiosouprava přepravována. Správné označení stanice je Mk.VI subverze C. Tato nepřesnost vznikla pravděpodobně sloučením označení přepravního kufru a radiostanice. Dalším důvodem chybného označení, může být použití označení radiostanice, která je konstručně velice podobná a v zahraniční literatuře lépe zpracovaná ( typ Mk.III byl například ve vybavení Vojenské rádiové ústředny Londýn-WestDulwich, pro ...
Značka Pro Pokračování Textu

Československé obrněné vlaky 1918 – 1928

Ivan Fuksa a Jaroslav Špitálský Dne 1. února 1929 Praporním rozkazem číslo 27 velitel praporu útočné vozby pplk. František Valenta ustanovil pplk. Josefa Hranáče (tehdejšího zástupce velitele praporu) kronikářem Praporu útočné vozby (dále PÚV). Náhradníkem kronikáře byl určen kpt. Theodor Rosol. Písařem kroniky se stal vojín František Čečák příslušný k rotě obrněných vlaků. Pplk. Hranáč se ihned ujal úkolu a zpracoval veškerý listinný materiál, který byl k dispozici v archivu obrněných vlaků a praporu útočné vozby od roku 1918, další informace získal dotazy zúčastněných osob. Díky jeho práci se do dnešní doby dochovala kronika praporu útočné vozby. Dle které se použití útočné ...
Značka Pro Pokračování Textu

Rodina Krupkova – spolupracovníci Silver A

Významnou podporu parašutistům v Pardubicích od počátku poskytly rodiny Hladěnových a Krupkových. Připomeňme si proto několik méně známých skutečností o druhé z nich ve článku Martina Říhy. Václav Krupka st. se narodil 28. září 1888. Dne 7. října 1909 nastoupil v Pardubicích u Hulánského pluku č. 11 vojenskou službu. Roku 1913 se přihlásil k jejímu pokračování jako poddůstojník z povolání. Ve Světové válce byl v boji na ruské frontě u Synkova zajat. Následně se přihlásil do čs. legií na Rusi, do kterých byl přijat v červnu 1917. Do Československé republiky se vrátil v srpnu 1920 již v hodnosti poručíka. Následně, ...
Značka Pro Pokračování Textu

Traktory Praga T3

Jaroslav Špitálský obr. Sériově vyrobený traktor Praga T3/III V druhé polovině třicátých let firma Českomoravská – Kolben – Daněk, a.s. (dále jen ČKD) vyráběla tančíky, tanky a traktory, jejichž konstrukce byla na vysoké úrovni. Továrnu navštěvovaly zahraniční delegace, mající zájem o prohlídku bojových vozů. Jednou z nich byla i dvoučlenná delegace holandské vojenské správy (pplk. Hartmanns a ing. Hamm). Proto v úterý 2. listopadu 1937 firma žádala Ministerstvo národní obrany (dále jen MNO) o povolení návštěvy holandských důstojníků do provozů ČKD v Libni a Vysočanech, dále o předvedení bojových vozidel AH-IV-R, AH-IV-S, P-II-a a V-8-H na firemní zkušební dráze ve Vysočanech a na cvičišti ...
Značka Pro Pokračování Textu

Prvopočátky výběru parašutistů ve Velké Británii

Martin Říha Zatímco o operačním nasazení paraskupin je známo mnohé, o prvopočátcích výběru jejich členů se v literatuře dozvídáme o poznání méně. Za drobný příspěvek k mosaice můžeme považovat nedávný nález prvních jmenných zmínek o budoucích hrdinech v souvislosti s jejich paradesantním výcvikem v materiálech VHA v Praze. Ty pocházejí z období jara roku 1941. Tehdy exilové Ministerstvo národní obrany s ohledem na soudobý vývoj konfliktu uvažovalo o reorganizaci části 1. čs. smíšené brigády na paradesantní, resp. o utvoření praporu letecké pěchoty, který by byl schopen případně podpořit povstání ve vlasti. Prapor dle prvních úvah měl obsahovat dvě parašutistické roty ...
Značka Pro Pokračování Textu