Závady motorů tančíku vz.33

07 Lis Závady motorů tančíku vz.33

Jaroslav Špitálský

Po zavedení tančíků vz. 33 do výzbroje se začaly projevovat skryté závady na motorech jednotlivých strojů. Proto bylo nutné zjistit důvody častých poruch a stanovit financování úhrad za opravy v době garanční lhůty.

08-001
(foto archiv Difrologického klubu)

Dne 23. listopadu byla uspořádána porada, které se účastnili zástupci Ministerstva národní obrany, Vojenského technického a leteckého ústavu a ČKD.

Přítomní:

plk. děl. F. Bartoněk………….. přednosta II./2. odděl

mjr. gšt. Pejša…………………. hlavní štáb /  3. odděl

mjr. gšt. Svígler……………….. hlavní štáb /  1. odděl

mjr. gšt. Toscani………………. hlavní štáb /  4.odděl

pplk. Řezáč……………………… KSVS

škpt. ing. Brandstetter………. VTLÚ – III.odbor

škpt.pěch. Němec………………VTLÚ – III.odbor

škpt.pěch. Jirgl………………… MNO – II./ 2. odděl

npor. Novák…………………….. MNO – II./ 2. odděl

škpt. Breilský…………………… MNO – II./ 1. odděl

Dr. Cáha, odborový rada……. VI./ 5. odděl

ing.Touška,vrch.t.komisař…. VTLÚ – IV. odbor

škpt.jezd. Novák……………….. vrchní dozor u ČKD

škpt.ing. Kadrmas…………….. MNO – II./2.odděl

škpt. Uberlaker………………… hl. št. gen.sekr. O

Poradu zahájil v devět hodin a deset minut plk. Bartoněk, kdy nastínil problematiku provozu tančíků vz. 33.

Stručný výtah z bodů jednání:

Škpt. Jirgl informoval o tom, že ČKD provede na vlastní náklady úpravy převodových skříní a také provede výměny diferenciálních hřídelí.

Plk.Bartoněk konstatoval, že jeden problém je vyřešen a je třeba vyřešit způsob realizace oprav motorů. Bylo se třeba dohodnout, jakým způsobem bude hrazena platba za opravy motorů. Firma ČKD požadovala, aby veškeré náklady neslo MNO. Dále padl návrh rozdělit náklady rovným dílem mezi armádu a ČKD.  S tím nesouhlasili zástupci VTLU a požadovali, aby veškeré opravy v rámci garance provedla firma ČKD.

Škpt. Němec předložil referát o příčinách abnormálního opotřebení motorových bloků. Závady nebyly způsobeny, jak uvádí ČKD použitím oleje s vyšší viskozitou ani nesprávnou manipulací se startovacím zařízením. Nýbrž podle zástupců VTLÚ byla nesprávná konstrukce motoru. Nebyl brán zřetel na zvýšení váhy vozidla oproti prototypu o 640 kg. Pro bloky válců byl použit poměrně měkký materiál. Ve vozidlech byl používán kvalitní olej. Problémy se startovacím zařízením byly odstraněny úpravou startérů u všech tančíků v roce 1936. Jediný nedostatek byl shledán u vzduchových filtrů, jejich účinnost nebyla vyhovující, jiný typ filtrů však do vozidel nemohl být namontován z důvodu nedostatku místa.

Pplk. Řezáč konstatuje, že byl v tančících  použit sériově vyráběný motor AN, který očividně k pohonu pásových vozidel výkonem nestačí.

Škpt. Němec vysvětluje, že byl sice předepsán motor AN, ale byly na něm provedeny takové úpravy, že ho není možné se sériovým motorem AN vůbec srovnávat.

Mjr. gšt. Pejša přečetl dva nezávisle vypracované odborné posudky ČKD a VTLÚ.

Zástupci vojenské správy se shodli, že závady na motorech tančíků byly zaviněny nesprávnou konstrukcí, veškeré náklady spojené s odstraněním závad ponese ČKD. Což při výměně motorových bloků bude činit zhruba 150 000,- Kč.

V 11.30 byli přizváni zástupci ČKD, ředitel Stolle a ing. Ševčík. Zástupci armády je seznámili se svým rozhodnutím.

Některé reakce:

Ředitel Stolle konstatoval, že tančík vz. 33 byl konstruován podle zkušeností z roku 1933. Dále podotkl, že na tančících byl prováděn intenzivní výcvik a bylo vycvičeno mnoho řidičů. Připomněl i neodborné zacházení řidičů s tančíky, zejména při startování.

Pplk. Řezáč k tomu podotkl, že tento zvýšený provoz nelze srovnávat s válečnými podmínkami provozu, pro které bylo vozidlo v ČKD objednáno. Přitom válečné podmínky jsou horší než podmínky mírové. Řidič nemůže úzkostlivě dbát všech předpisů pro ošetření vozidla.

Škpt.ing. Kadrmas ujistil přítomné, že k řízení specielních vozidel přicházejí řidiči po předchozím výcviku na normálních vozidlech a většinou se jedná o řidiče z povolání.

Vášnivá debata pokračovala až do 13.30. Továrna ČKD byla nucena vyměnit u všech tančíků morové bloky na vlastní náklady.

08-002
(foto archiv Difrologického klubu)

 

Zdroj: VHA

 

Související článek o konstrukci tančíku naleznete zde.