Důvěrné materiální rozkazy

01 Úno Důvěrné materiální rozkazy

Důvěrné Materiální rozkazy vydávalo 4. oddělení štábu velitelství Československé brigády. V rozkazech bylo zveřejňováno přidělování a doplňování techniky. Rotace materiálu a techniky mezi jednotlivými jednotkami brigády. Provozní změny a modifikační oběžníky. Veškeré označení techniky, ztráty materiálu i techniky a mnoho dalšího z materiálního a technického vybavení. Krátké články, které sem budeme postupně vkládat, jsou neupravené tak, jak byly zveřejněny v knize rozkazů a jsou uvedeny kurzivou, ostatní doplňující text, poznámka nebo doplnění zkratky, jsou uvedeny běžným písmem.

Důvěrný materiální rozkaz č.43 S.V 19.března 1942

Článek 3-
Vozidla s levým řízením-označení. /Čj.11796/42- Všechna vojenská vozidla čs. sam.brigády amerického původu /ambulance, kantiny, dodávkový vůz BTD (brigádní těžké dílny)/ budou označena na zadní ploše karoserie takto:

„ CAUTION – LEFT HAND DRIVE – NO SIGNALS“
„POZOR- LEVÉ ŘÍZENÍ –NEDÁVÁM VÝSTRAŽNÁ ZNAMENÍ“.

Později budou tato vozidla opatřena ukazatelem směru. Potom bude v upozornění slovo „NO“ v anglickém znění a „NE“ v českém znění zamalováno a od slov „SIGNAL“ a „ZNAMENÍ“, bude namalována šipka směrem k ukazateli směru. Písmena nápisu budou 2 anglické palce vysoká. Tím vyřizuji War office Mod.Cirk. No.B 205*.

Důvěrným materiálním rozkazem č.105 z 26. Listopadu 1943 článkem 7. bylo používání českého nápisu zrušeno.

Na dobových fotografiích se nám zatím nepodařilo ověřit, zda bylo signalizační zařízení montováno. Stejně tak není prokázáno použití českého nápisu spolu s anglickým, jak uvádí rozkaz. Na známých fotografiích amerických ambulancí International Harvester D15-M, je pouze nápis v anglickém jazyce.

* Modifikační oběžník vydávaný britskou War Office pro všechny podřízené jednotky britské armády. Byly samozřejmě platné i pro Čs. brigádu.

DMR_c.43-1
obr. Nekvalitní, ale poměrně vzácný snímek ambulance International Harvester D15-Metro u našich stíhačů. Oprava zubů našim příslušníkům v RAF byla pro tuto ambulanci jediným bojovým nasazením. Vzadu na otevřené půlce je anglický nápis CAUTION – LEFT HAND DRIVE evidentně pouze v anglickém jazyce.

Velitelství čs.sam.brigády.

Důvěrný materiální rozkaz č.52 24.juil 1942

Čl.1. Číslování čs. vozidel:

K brigádnímu rozkazu č.47/1940,čl. 7 a č. 56/1940-příloha:

Čs. čísla motorových vozidel, přidělena do 1/4.1942, byla hlášena britským skladům RAOC a RASC a War Office. Počínaje tímto dnem nebudou ev. Čs. čísla měněna a zůstávají trvale přidělena vozidlu, i když toto bude pouze číslo útvaru. Každé čs. číslo pro motorová vozidla přidělí přímo Vel. brig. -4.oddělení a vyhlásí jej v DMR.

S odevzdáním nebo odepsáním vozidla zaniká zároveň přidělené čs. číslo.

DMR_c.52-1
obr. Vozový park Pěšího praporu 2. V popředí Fordsony WOT2 a Austin K30 (třetí od předu)

Důvěrný materiální rozkaz č.40.
S.V 31.prosince 1941

Článek 14- modifikace motocyklů-B125

Modifikačním cirkulářem The Directorate of Vehicle Maitenance War Office B125, jest nařízeno opraviti všechny vojenské motocykly tak, aby nepovolaná osoba za nepřítomnosti řidiče nemohla se strojem odjeti. Za tímto účelem jest nutno každý vojenský motocykl opatřiti spínačem LV6 MT4/18869 Connector, H.T., load special for immobilizing M/Cs.Romax type or sim. Po jednom kuse.
Automobilní důstojníci objednají prostřednictvím BTD/ Brigádní těžké dílny/ tyto spínače po jednom kuse na každý přidělený motocykl, s odvoláním na žádance na War Office Circular shora uvedený. Po obdržení materiálu budou tyto spínače lehkými dílnami a dílnami automobilní roty na motocykly namontovány dle dohody autodůstojníků a veliteli příslušných dílen. Spínače pro motocykly RASC /autom. rota a ambulance/ objednávejte prostřednictvím dílen autom. roty. Instrukce pro montáž spínačů jsou velitelům lehkých dílen k dispozici u Brig. těžkých dílen.

Tím vyřízeno čj.22732/4odd.1941

DMR_c.40-1
obr. Gabriel Rappensberger (vpravo) při inspekci svého motocyklu B.S.A M20 velitelem pěšího pluku 2 pplk. Přikrylem (vlevo vpředu)

DMR_c.40-2
obr. Karel René Misík, rodák z Mladé Boleslavi zvaný „tancmaister“, na motocyklu B.S.A M20 starší produkce . Northamton 24.10.1943

Doplňující text: Vilém Fencl