G. E. přístroj ku zkoušení brzd firmy Joseph Bradbury & Sons LTD. Braintree (England)

30 Led G. E. přístroj ku zkoušení brzd firmy Joseph Bradbury & Sons LTD. Braintree (England)

Jaroslav Špitálský

V průběhu bádání v archivech narazil jsem na zajímavý přípravek anglické firmy Joseph Bradbury & Sons LTD. sloužící k seřízení brzd osobních a malých nákladních automobilů.

IMG_0002

Ve třicátých letech především u automobilních pluků, dělostřelectva, letectva a útočné vozby nacházelo se větší množství motorových vozidel různého druhu. Vybavení správkáren i plukovních dílen nebylo tehdy dostatečné. Proto důstojníci zmíněných útvarů sledovali tehdejší technické novinky, kterými se snažily vybavit útvary disponující automobilní technikou.

Dne 29. ledna 1930 velitel automobilního oddílu dělostřelectva ve Čtyřech Dvorech plk. Slíšek oslovil pražskou firmu Technospol k zaslání nabídky k dodání jednoho G.E. přístroje ku zkoušení brzd. Automobilní dílna tohoto útvaru vždy seřizovala brzdy u veškerých vozidel odcházejících z opravy. Ke správnému nastavení brzd tehdy neexistoval žádný vhodný přístroj. Seřizování se provádělo pouze ručně – citově a to tím způsobem, že rukou byl tlačen nožní brzdový pedál a mezitím se zkoušel na nadzvednutých kolech automobilu, ručně otáčených, účinek brzd při různých polohách nožního brzdového pedálu. Ověřit si zda brzda působí na všechna kola stejnoměrně, nebylo tímto způsobem možné.

Novinka, přístroj G. E., který se objevil na trhu, dovoloval naprosto přesné a stejnoměrné seřízení brzd tak, že obě kola měla stejný brzdící účinek. Toho se docílilo tím způsobem, že držákem pedálu se stlačil brzdící pedál, za pomoci kterého bylo možné vyvinout různý, ale vždy stejný tlak na tento pedál, přičemž dynamometrem se zjistil brzdící odpor jednotlivých kol.  A následně se seřídila síla působení brzd. Kontroly seřízení brzd vozidel automobilního oddílu dělostřelectva se neprováděly jen během oprav, ale každý automobil tohoto útvaru jednou za čtvrt roku musel projít technickou prohlídkou, aby mohl být používán v běžném provozu.

Dne 30. ledna 1930 firma Technospol zaslala automobilnímu oddílu dělostřelectva ve Čtyřech Dvorech cenovou nabídku spolu s prospektem v německém jazyce. Cena přístroje G. E. činila 5 400,- Kč. V průvodním dopisu se můžeme dočíst: Přístroj G.E. jest anglický výrobek, jehož zastoupení máme teprve krátkou dobu a nebyly tudíž české prospekty dosud vytisknuty. Prosíme, byste měli lask. nějaký čas strpení, načež Vám dodatečně český popis s vyobrazením zašleme. Současně poštou zvlášť dovolujeme si Vám zaslati náš nový, úplný katalog zvedáků, přístrojů a pomůcek pro garáže a autoopravny. Pokud se týče přístroje G.E., tu byl tento v poslední době zlepšen a sice rozpěradlo pedálu opatřeno jest nyní kromě šroubovou matkou ještě pákou, kterou možno tlak na pedále kdykoliv zrušiti a znovu zapnouti, takže lze zkoušky brzdící provésti jak z klidu, tak zmačknutím pedálu v pohybu. Pouze autoopravnám značky „Praga“ a Škoda dodali jsme 12 párů těchto zkoušečů, které se výborně osvědčily a jichž cena oproti jiným podobným přístrojům jest nízká. Jsme ochotni ku jakýmkoliv dalším vysvětlením a můžeme Vám při Vaší event. návštěvě v Praze přístroj předvésti.

 

IMG_0003 IMG_0006
IMG_0004 IMG_0005

II. odbor MNO pověřil Vojenský technický ústav (VTÚ) přezkoumáním použitelnosti přístroje G. E. V únoru 1930 důstojníci VTÚ nechali si přístroj předvést. Dne 1. března přednosta VTÚ plk. ing. Bedřich Albrecht vypracoval posudek ve znění: Přístroj zaručuje správné a přesné seřízení brzd jen v tom případě, přiléhají-li obě kola stejnou plochou na zadní vroubkované válečky přístroje. To je možné jen při úplně stejném stavu obručoví (tedy novém) a stejně nahuštěných pneumatikách. Pro seřízení brzd v továrně při montáži nového vozidla může přístroj bezvadně vyhovovati. Ve správkárnách však (jako u aut. odd. děl.), kde jde často o vozidla s nestejně opotřebovaným obručovím, nemůže přístroj zaručiti vždy správné seřízení a důkladné přezkoušení a korigování seřízení ručním bude nutné. Upozorňuji na tuto okolnost, jinak však s nákupem souhlasím a žádám, aby automob. odd. dělostřelectva své poznatky po roce oznámil V.T.Ú.

Dne 5. února 1930 grig. gen. Josef Kružík velitel 1. těžké dělostřelecké brigády se k nákupu přístroje G. E. vyjádřil následovně: Návrh vřele doporučuji. Je známo, že dosud se jevil nedostatek podobných přístrojů velmi citelně u všech útvarů s automob. vozidly. Ruční seřizování brzd odvislé na subjektivním instinktu jednotlivců, nemůže nikdy míti za výslednici úplnou správnost, kterou dodá jen stroj. Proto navrhuji zakoupení jednoho přístroje G. E. a jeho vyzkoušení u automob. oddílu děl. Po kladných výsledcích by zakoupily i automob. pluky podobné přístroje, přičemž podotýkám, že podřízené pluky, jak jsem zjistil, by mohly přístroje zakoupiti z paušálu na udržování motorových vozidel, ovšem ve dvou až třech ročních splátkách; modus placení v přímé dohodě s firmou.

Přístroj G. E. byl nakonec zakoupen až počátkem roku 1931 a celý rok zkoušen v dílnách automobilního oddílu dělostřelectva ve Čtyřech Dvorech. Předpokládám, že v následujících letech došlo k nákupu obdobných zkušebních souprav i pro automobilní pluky a další jednotky disponující automobilní technikou.